SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestal se bo vsaj dvakrat letno in se seznanil z LDN ter spremljal njegovo realizacijo, dajal predloge in pobude. Prvo sejo skliče ravnatelj.

Novi člani so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku.

Člani so: Ingrid Srebernič, Bojanca Purgaj, Anica Sekalo in Polonca Kodrun. Predsednica Sveta staršev je Bojanca Purgaj.