SVET STARŠEV

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestal se bo vsaj dvakrat letno in se seznanil z LDN ter spremljal njegovo realizacijo, dajal predloge in pobude. Prvo sejo skliče ravnatelj.

Novi člani so bili izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku (05. 10.  2018).

Člani so: Anica Sekalo, Maja Račnik, Bogdan Prikeržnik. Predsednica Sveta staršev je Žana Tomše.